Kaplica rzym­skoka­tolicka w Leśmierzu

lesmierz kaplica

Kaplica wznie­siona została z inic­jatywy Władysława Boet­tichera, pełniącego na przełomie XIX/XX wieku funkcję admin­is­tra­tora w miejs­cowej cukrowni. Budowa, finan­sowana z pry­wat­nych fun­duszy Boet­tichera oraz Towarzystwa Prze­mysłowego Leśmierz, trwała w lat­ach 18961898. Również dzięki staran­iom admin­is­tra­tora cukrowni, wkróce zatwierd­zono w Leśmierzu kapelanię, a w 1906 roku – ustanowiono filię parafii Góra Świętej Mał­gorzaty. Pier­wszym kapelanem (od 1906 roku) został ksiądz Stanisław Suchański.

Kaplicę wznie­siono w stylu neogo­ty­ckim, z czer­wonej nieo­tynkowanej cegły. Niewielka świą­ty­nia zach­wyca smukłą sylewtką i bogatą orna­men­tyką. Szczególną uwagę zwracają, ozd­abi­a­jące zewnętrzną elewację, fig­ury świę­tych. W cen­tral­nej części fron­tonu, nad wysokim por­talem, możemy zobaczyć fig­urę świętego Józefa. Na bocznych ścianach kapl­icy zna­j­dują się fig­ury św. Kaz­imierza Królewicza i św. Stanisława Kostki, oraz, św. Stanisława Biskupa i św. Woj­ciecha Biskupa.

lesmierz kaplica archiwalneLeśmier­ska kaplica w pier­wszych lat­ach XX wieku (źródło: Jednod­niówka Ziemi Łęczy­ck­iej, 191?, Bib­lioteka Nar­o­dowa)

Ołtarz główny zbu­dowany jest z dębowego drewna. W jego cen­tral­nej części zna­j­duje się drew­ni­ana figura świętego Józefa nat­u­ral­nej wielkości, a po jego prawej i lewej stronie – fig­ury aniołów. Wysokie okna ozd­abi­ają kolorowe witraże przed­staw­ia­jące Jezusa, św. Annę z Marią oraz św. Marię Mag­dalenę. Wartość zabytkową przed­stawia również wyko­nana z dębowego drewna, niewielka chrz­ciel­nica, ambona ozdo­biona roślinną orna­men­tyką, zegar kuran­towy oraz finezyjnie wykuta w żelazie balustrada chóralna. Wys­trój wnętrz dopeł­nia seria obrazów ole­jnych.

W lat­ach powo­jen­nych kaplica miała sta­tus koś­cioła rek­torskiego (nie należącego do żad­nej parafii ani wspól­noty) parafii Góra Świętej Mał­gorzaty. Samodzielną parafię ery­gowano tu w 1978 roku, a koś­ciołowi nadano wezwanie Opieki Świętego Józefa.

 


Strona inter­ne­towa Diecezji Łow­ick­iej: http://www.diecezja.lowicz.pl/serwis/index.php?id=55&idd=52&sub=rys (dostęp: 23 grud­nia 2014)

Lucyna Sztompka (red); zespół red. Alicja Łosińska i in., Gmina Ozorków – his­to­ria i współczes­ność, Ozorków 2014

 

Podobne tem­aty

Zobacz też:

 
Świą­ty­nia jest niewielka, posi­ada
jedną nawę, z zewnątrz przyle­gają
do niej dwie zakrystie…
»»
 

Autorzy

Podz­iękowa­nia

Poli­tyka pry­wat­ności

Zgod­ność ze stan­dar­d­ami

Jak korzys­tać z wit­ryny?

Licencja

Kon­takt

Słownik pojęć

Rys his­to­ryczny epoki

Cmen­tarze

Posta­cie

 

Mapa