Park Wern­erów w Leśmierzu

lesmierz park nowe

W cza­sach najwięk­szej świet­ności Leśmierza, na prze­ciw budynku admin­is­tra­cyjnego zna­j­dował się park, założony przez Wern­erów po 1870 roku. Jego twórcą był Waler­ian Kro­nen­berg, jeden z najwybit­niejszych planistów i ogrod­ników tam­tych cza­sów.

lesmierz park i palacDwór w Leśmierzu widziany z parku. Źródło fotografii: fotopolska.eu

Do dzisiaj możemy oglą­dać relikty tego parku. Zmi­anom nie uległo jego pier­wotne założe­nie (na planie wydłużonego pros­tokąta), zróżni­cow­any drze­wostan i sposób nasadzenia drzew (w postaci alej lub skupisk zwanych kom­natami). Na cen­tral­nej osi parku znaleźć można obelisk zdu­dowany z kamieni pol­nych, zwieńc­zony cemen­tową syl­wetką ptaka (praw­dopodob­nie orła). Pier­wot­nie kon­strukcja obsad­zona była wieńcem kwiatów. Bliżej dworu (budynku admin­is­tra­cyjnego) zna­j­dowała się również fontanna, w której cen­trum stała figura aniołka.

 


Lucyna Sztompka (red); zespół red. Alicja Łosińska i in., Gmina Ozorków – his­to­ria i współczes­ność, Ozorków 2014

Agnieszka Ostapow­icz, Cukrow­nia „Leśmierz”: 1838–1998, Leśmierz 1998

 

 

Podobne tem­aty

Zobacz też:

 

Autorzy

Podz­iękowa­nia

Poli­tyka pry­wat­ności

Zgod­ność ze stan­dar­d­ami

Jak korzys­tać z wit­ryny?

Licencja

Kon­takt

Słownik pojęć

Rys his­to­ryczny epoki

Cmen­tarze

Posta­cie

 

Mapa