Szkoła fab­ryczna w Leśmierzu

lesmierz szkola

Najs­tarsza zachowana fotografia budynku szkoły z 1913 roku (źródło: http://www.lesmierz.edu.pl/index_pliki/Page611.htm)

Pier­wsza przy­fab­ryczna szkoła w Leśmierzu pow­stała w drugiej połowie XIX wieku. Wzmi­ankuje o niej Słownik Geograficzny…1884 roku, jed­nak z pewnoś­cią funkcjonowała znacznie wcześniej. Szkoła była bardzo skrom­nie wyposażona; zaj­mowała niewielki drew­ni­any budynek, a nauczano w niej tylko pod­sta­wowych przed­miotów (czy­tanie, pisanie, rachunki i kat­e­chizm). Lekcje odby­wały się w trzech językach: pol­skim, niemieckim i rosyjskim. Pozy­ty­wnie należy ocenić fakt, że dzieci robot­ników pracu­ją­cych w pob­liskiej cukrowni lub w majątku rol­nym mogły uczęszczać do szkoły bezpłat­nie. Przy szkole dzi­ałała również ochronka dla najmłod­szych, jeszcze nie uczą­cych się dzieci.

lesmierz szkola nowaWspółczesny widok na gmach Zespołu Szkół w Leśmierzu (2015)

Pod koniec XIX wieku ówczesny admin­is­tra­tor leśmier­skiej cukrowni, Władysław Boet­ticher, pod­jął decyzję o rozbu­dowie szkoły. Doty­chcza­sowy, kilkudziesię­ci­o­letni budynek nie był nawet w stanie pomieś­cić pow­ięk­sza­jącej się liczby uczniów. Około 1900 roku wznie­siono nowoczesny, funkcjon­alny gmach, o wyso­kich stan­dar­d­arch: posi­adał elek­tryczne oświ­etle­nie, kanal­iza­cję, cen­tralne ogrze­wanie, prze­stronne sale lek­cyjne oraz toalety. Przed I wojną świa­tową w szkole dzi­ałały cztery klasy, później zmniejs­zono ich liczbę do trzech. W lat­ach między­wo­jen­nych placówkę upańst­wowiono. Władze Kura­to­rium Okręgu Szkol­nego w Łodzi włączyły do obwodu szkol­nego okoliczne wsie, a w 1930 roku rozsz­er­zono liczbę klas do sied­miu.

Placówka jako Zespół Szkół (pod­stawówka i gim­nazjum) funkcjonuje do dzisiaj. Dzięki remon­tom i rozbu­dowom, jej pier­wotna bryła uległa jed­nak znacznym przek­sz­tałce­niom. W lat­ach 60-tych i 70-tych pod­nie­siono mury i zmieniono dach, a w lat­ach późniejszych dobu­dowano prze­stronną salę gim­nasty­czną i cztery nowe sale lek­cyjne.

 


Filip Sul­mier­ski, Bro­nisław Chle­bowski, Władysław Walewski (red), Słownik Geograficzny Królestwa Pol­skiego i innych kra­jów słowiańs­kich, tom V , Warszawa 1884

Strona inter­ne­towa Zespołu Szkoł w Leśmierzu: http://www.lesmierz.edu.pl/index_pliki/Page404.htm (9 sty­cz­nia 2015)

 

Podobne tem­aty

Zobacz też:

 
Pier­wsza szkoła w Alek­sandrowie
pow­stała już w 1827 roku. Była
wspólna dla dzieci…
»»
 
Ufun­dowana przez Hen­ryka
Schlossera szkoła przez­nac­zona
była dla
dzieci bogatych…
»»
 

Autorzy

Podz­iękowa­nia

Poli­tyka pry­wat­ności

Zgod­ność ze stan­dar­d­ami

Jak korzys­tać z wit­ryny?

Licencja

Kon­takt

Słownik pojęć

Rys his­to­ryczny epoki

Cmen­tarze

Posta­cie

 

Mapa