Pałac rodziny Schlösserów w Ozorkowie

pierwszy palac schlosserow

Pałac przy ulicy Listopad­owej zbu­dowany został przez Friedricha Schlössera w lat­ach 40-tych XIX wieku. Jest to klasy­cysty­czny, piętrowy budynek z wysokim pod­daszem, zwieńc­zony dwus­pad­owym dachem. Jego front ozdo­biony jest rzę­dem sześ­ciu żłobkowanych pilas­trów wielkiego porządku zwieńc­zonych głowicami w stylu jońskim. Nad głównym wejś­ciem zna­j­duje się niewielki balkon. Zwraca uwagę płytki ryza­lit zwieńc­zony sze­rokim, trójkąt­nym szczytem z półokrągłym oknem. Od strony ogrodu zna­j­duje się ryza­lit półkolisty. Pomiędzy oknami parteru i pier­wszego pię­tra zna­j­dują się zdo­bi­enia w ksz­tał­cie liści akantu.

W budynku mieści się obec­nie Młodziezowy Dom Kul­tury.

 


Danuta Trz­cińska (red), Architek­ton­iczne walory Ozorkowa, Ozorków 2011

 

Podobne tem­aty

Zobacz też:

 

Autorzy

Podz­iękowa­nia

Poli­tyka pry­wat­ności

Zgod­ność ze stan­dar­d­ami

Jak korzys­tać z wit­ryny?

Licencja

Kon­takt

Słownik pojęć

Rys his­to­ryczny epoki

Cmen­tarze

Posta­cie

 

Mapa