Park Schlösserów w Ozorkowie

Pier­wot­nie w miejscu, w którym roz­ciąga się dzisiaj ozorkowski park, zna­j­dował się staw Piła, pow­stały w wyniku spiętrzenia rzeki Bzury. Na jego brzegu Friedrich Math­ias i Hein­rich Schlösserowie założyli swoją pier­wszą fab­rykę. Kiedy w lat­ach 40-tych XIX wieku przys­tą­pi­ono do budowy pałacu przy ulicy Listopad­owej, staw został osus­zony, a na jego miejscu postanowiono założyć ogród spacerowy. Pro­jek­tan­tem był nie­jaki Spar­man, sprowad­zony z Sak­sonii ogrod­nik. Warto wspom­nieć, że teren parku był przez długie lata pry­watną przestrzenią Schlösserów, niedostępną dla osób postron­nych. Zaczęło się to zmieniać dopiero w lat­ach 20-tych XX wieku, kiedy to Leonard Galewicz wydzierżawił go od Natalii Schlösser i za niewielką opłatą udostęp­niał spacerow­ic­zom.

Trudno odt­worzyć dzisiaj dawną kom­pozy­cję parku. Wiadomo, że w cza­sach Schlösserów roz­cią­gał się tylko po prawej stronie Bzury. Prowadzący na lewą stronę most prz­erzu­cono dopiero w 1970 roku. W cza­sie II wojny świa­towej na rozkaz Niem­ców wzdłuż rzeki zbu­dowano wały ochronne i obsad­zono włoskimi topo­lami. Wśród najbardziej wartoś­ciowych parkowych drzew zna­j­dują się pom­nikowe okazy jesionów i dębów. Aż do lat 50-tych XX wieku na tere­nie parku zna­j­dował się budynek schlosserowskiej przędzalni. Do dzisiaj możemy oglą­dać resztki jego fun­da­men­tów.

 


Park Miejski w Ozorkowie [w:] http://www.parki.org.pl/parki-miejskie/park-miejski-w-ozorkowie (dostęp: 29 sierp­nia 2016)

 

Podobne tem­aty

Zobacz też:

 

Autorzy

Podz­iękowa­nia

Poli­tyka pry­wat­ności

Zgod­ność ze stan­dar­d­ami

Jak korzys­tać z wit­ryny?

Licencja

Kon­takt

Słownik pojęć

Rys his­to­ryczny epoki

Cmen­tarze

Posta­cie

 

Mapa