Rezy­dencja rodziny Scheiblerów w Ozorkowie

Dawną rezy­dencję Scheiblerów znaleźć można przy ulicy Wig­ury, tuż przy moś­cie na rzece Bzurze. Jej budowę zapoc­zątkował starszy z braci – Karol, przy­były do Ozorkowa w 1848 roku, a rozbu­dowywał młod­szy – Adolf. Można przy­puszczać, że Karol planował pozostać w Ozorkowie na stałe, jed­nak bogaty ożenek z Anną Werner w 1854 roku dający mu finan­sowe pod­stawy do uru­chomienia włas­nego przed­siębiorstwa, skłonił go do przeprowadzki do Łodzi. Po 1854 roku, aż do śmierci rezy­dencję zamieszki­wał Adolf Scheibler wraz z żoną Heleną (siostrą Anny Werner). Oprócz rozbu­dowy, na tyłach budynku małżonkowie założyli park (jego drze­wostan częś­ciowo zachował się do dziś). Od strony ulicy Żerom­skiego wybu­dowano również dom dla służby oraz zabu­dowa­nia gospo­dar­cze (w tym sta­jnię i wozownię).

Rezy­dencję wznie­siono na planie pros­tokąta. Jest to parterowy budynek z wysokim pod­daszem. Pier­wot­nie wejś­cie usy­tuowane było od ulicy i miało formę klasy­cysty­cznego ganku. Ganek roze­brano w lat­ach powo­jen­nych. Z elewacji usunięto również ele­menty deko­ra­cyjne.

dom scheiblera arch

Dom Scheiblerów w 1944 roku (fot. Herta Ham­mer­bacher, źródło: http://architekturmuseum.ub.tu-berlin.de/index.php?set=1&p=79&Daten=225222)

Obec­nie budynek jest siedz­ibą władz samorzą­dowych Gminy Ozorków.

 


Paweł Andrzej Górny, Prze­mysł starszy od miasta, Ozorków 2014

Danuta Trz­cińska (red), Architek­ton­iczne walory Ozorkowa, Ozorków 2011

 

Podobne tem­aty

Zobacz też:

 

Autorzy

Podz­iękowa­nia

Poli­tyka pry­wat­ności

Zgod­ność ze stan­dar­d­ami

Jak korzys­tać z wit­ryny?

Licencja

Kon­takt

Słownik pojęć

Rys his­to­ryczny epoki

Cmen­tarze

Posta­cie

 

Mapa