Szkoła ele­men­tarna w Ozorkowie

ozorkow szkola elementarna

Budynek szkoły ele­men­tarnej sto­jący przy ulicy Listopad­owej 13 ufun­dowany został przez Hen­ryka Schlössera, jed­nak jego budowę ukońc­zono wiele lat po śmierci funda­tora. Placówka przez­nac­zona była dla dzieci bogatych niemiec­kich mieszczan. Gmach szkolny, wykońc­zony w 1914 roku, był bardzo nowoczesny. Był to pier­wszy w Ozorkowie murowany budynek przez­nac­zony wyłącznie na cele szkolne. Każda klasa dzieci posi­adała odd­zielną salę lek­cyjną, w prze­ci­wieńst­wie do innych placówek, w których każda grupa uczyła się w tym samym pomieszcze­niu.

Kwota przez­nac­zona przez Schlössera na budowę szkoły się­gała 20 000 rubli. Drugie tyle złożono w banku, a roczny pro­cent z tej sumy przekazy­wano na utrzy­manie placówki. Opiekę nad szkołą pełniła parafia ewan­gelicka.

Placówka nosiła imię swo­jego funda­tora aż do 1945 roku.

 


Paweł Andrzej Górny, Robert Sebas­t­ian Łuczak, Dzieje Ozorkowa na pod­stawie his­torii społeczności ewangelicko-augsburskiej, Łódź 2009

Marek Kole­jwa, Ocena wartości kul­tur­owych miasta Ozorkowa, Łódź 1984

 

Podobne tem­aty

Zobacz też:

 

Autorzy

Podz­iękowa­nia

Poli­tyka pry­wat­ności

Zgod­ność ze stan­dar­d­ami

Jak korzys­tać z wit­ryny?

Licencja

Kon­takt

Słownik pojęć

Rys his­to­ryczny epoki

Cmen­tarze

Posta­cie

 

Mapa