Szkoła ewan­gelicka w Ozorkowie

szkola ozorkow

Nieist­niejący budynek dawnej szkoły ewan­gelick­iej w lat­ach 60-tych XX wieku. Zdję­cie pochodzi z maszynopisu: Ste­fan Rosiak, Ozorków – kole­bka nowoczes­nego prze­mysłu włóki­en­niczego

Budynek dawnej szkoły ewan­gelick­iej w Ozorkowie mieś­cił się przy ulicy Zgier­skiej, w sąsiedztwie pas­torówkikoś­cioła. Pow­stał w połowie XIX wieku. Jego bryła była bardzo skromna, wyglą­dem niewiele różniąca się od typowych domów tkaczy. Był to pier­wszy z mieś­cie budynek przez­nac­zony wyłącznie na cele szkolne. W jego wnętrzach mieś­ciło się osiem izb (sześć na parterze i dwie na pod­daszu). W szkole uczono wyłącznie z języku niemieckim, a nadzór nad placówką spra­wowała parafia ewan­gelicka. 

Po 1945 roku budynek pełnił funkcję świ­etl­icy dla dzieci ze szkoły pod­sta­wowej, poźniej przez­nac­zono go na cele mieszkalne. Na przełomie XX/XXI wieku drew­ni­any, zabytkowy obiekt uległ pożarowi. Dziś nie ma po nim żad­nego śladu.

 


Ste­fan Rosiak, Ozorków – kole­bka nowoczes­nego prze­mysłu włóki­en­niczego (maszynopis)

Paweł Andrzej Górny, Robert Sebas­t­ian Łuczak, Dzieje Ozorkowa na pod­stawie his­torii społeczności ewangelicko-augsburskiej, Łódź 2009

 

Podobne tem­aty

Zobacz też:

 
Pod koniec XIX wieku, Władysław
Boet­ticher, admin­is­tra­tor miejs­cowej
cukrowni, pod­jął decyzję…
»»
 

Autorzy

Podz­iękowa­nia

Poli­tyka pry­wat­ności

Zgod­ność ze stan­dar­d­ami

Jak korzys­tać z wit­ryny?

Licencja

Kon­takt

Słownik pojęć

Rys his­to­ryczny epoki

Cmen­tarze

Posta­cie

 

Mapa