Cmen­tarz bap­tys­tów w Zgierzu

Cmen­tarz praw­dopodob­nie został założony pod koniec XIX wieku. Zna­j­duje się przy ulicy Spacerowej, po wschod­niej stronie cmen­tarza ewan­gelick­iego i ma ksz­tałt wydłużonego pros­tokąta. Na jego teren prowadzi okazała, ceglana brama.

Na cmen­tarzu znaleźć można kilka starych nagrobków z początku XX wieku i okresu między­wo­jen­nego oraz nowe pom­niki zbu­dowane z las­tryko. Niewielka nekropo­lia jest wciąż czynna i admin­is­tra­cyjnie podlega zborowi łódzkiemu.

 


Podobne tem­aty

Zobacz też:

 

Autorzy

Podz­iękowa­nia

Poli­tyka pry­wat­ności

Zgod­ność ze stan­dar­d­ami

Jak korzys­tać z wit­ryny?

Licencja

Kon­takt

Słownik pojęć

Rys his­to­ryczny epoki

Cmen­tarze

Posta­cie

 

Mapa