Dom famil­i­jny robot­ników fab­ryki Borstów 
w Zgierzu

zgierz borst familok

Przy ulicy Śniechowskiego 6 w Zgierzu zna­j­duje się charak­terysty­czny, drew­ni­any budynek. Pier­wot­nie służył robot­nikom pracu­ją­cym w fab­ryce Borstów. Już jego bryła zdradza, że przez­nac­zony był dla więcej niż jed­nej rodziny – jest jede­nas­toosiowy, posi­ada użytkowe pod­dasze i dużą, czteroosiową wys­tawkę. Obie kondy­gnacje odd­ziela ozdobny, drew­ni­any gzyms.

 


Anna Walaszczyk, Spaceru­jąc uli­cami starego Zgierza (Kaz­imierza Pułask­iego) [w:] Ilus­trowany Tygod­nik Zgier­ski, nr 42/1995

 

Podobne tem­aty

Zobacz też:

 

Autorzy

Podz­iękowa­nia

Poli­tyka pry­wat­ności

Zgod­ność ze stan­dar­d­ami

Jak korzys­tać z wit­ryny?

Licencja

Kon­takt

Słownik pojęć

Rys his­to­ryczny epoki

Cmen­tarze

Posta­cie

 

Mapa