Dom Got­fryda Wolfa w Zgierzu

zgierz fom gotfryda wolfa

Jed­nym z najbardziej okaza­łych domów suki­en­niczych w Zgierzu jest sto­jący przy ulicy J. H. Dąbrowskiego 4 dawny dom Got­fryda Wolfa. W pier­wszej połowie XIX wieku Wolf należał do najak­ty­wniejszych pro­du­cen­tów sukna. Budynek wznie­siono w 1825 roku. Od typowych zgier­s­kich domów tkaczy różni się nie tylko wielkoś­cią; charak­terysty­czny wys­trój fasady nadaje mu cechy małego dworku. Budynek jest murowany, pod­pi­wnic­zony i posi­ada sied­mioosiową, boniowaną elewację. W cen­tral­nej osi zna­j­duje się masy­wny ryza­lit z dwiema kolum­nami, zwieńc­zony trójkąt­nym fron­tonem. Dach jest dwus­pad­owy i pozbaw­iony naczółków. Wewnątrz zachowały się ory­gi­nalne, ozdobne schody, pamię­ta­jące czasy pow­stawa­nia budynku.

 


Fun­dacja Ochrony Mebli Zabytkowych oraz Dziedz­ictwa Kul­tury w Polsce D.O.M oraz Muzeum Miasta Zgierza, Trakt Jeża z miasta tkaczy Zgierza [w:] http://cms.miasto.zgierz.pl/index.php?page=trakt-jeza&hl=pol

 


Podobne tem­aty

Zobacz też:

 

Autorzy

Podz­iękowa­nia

Poli­tyka pry­wat­ności

Zgod­ność ze stan­dar­d­ami

Jak korzys­tać z wit­ryny?

Licencja

Kon­takt

Słownik pojęć

Rys his­to­ryczny epoki

Cmen­tarze

Posta­cie

 

Mapa