Dom Hieron­ima Vogta w Zgierzu

zgierz dom vogta

Sto­jący przy ulicy Naru­tow­icza 11 murowany dom pow­stał w lat­ach 182628. Jego właś­ci­ciel, Hieronim Vogt, był założy­cielem pier­wszego w Zgierzu zakładu pro­duku­jącego warsz­taty tkackie, grę­plarki i inne maszyny włóki­en­nicze. Przed­siębiorstwo dzi­ałało prężnie (zatrud­ni­ało ponad 30 osób), jed­nak upadło już w 1829 roku.

Dom Vogta ma skromną bryłę nie różniącą się wielkoś­cią od domów tkaczy. Różni go przede wszys­tkim odmi­enny bud­ulec oraz brak fac­jaty na pod­daszu. W lat­ach 60-tych XX wieku przeprowad­zono remont, w trak­cie którego budynek pozbaw­iono detali architek­ton­icznych.

 


Hen­ryk Cybul­ski, Gospoda zgro­madzenia czeladzi ślusarskiej w Zgierzu od 1826 do 1951 roku [w:] Zgier­skie Zeszyty Region­alne, Tom II, Zgierz 2007

Fun­dacja Ochrony Mebli Zabytkowych oraz Dziedz­ictwa Kul­tury w Polsce D.O.M oraz Muzeum Miasta Zgierza, Trakt Jeża z miasta tkaczy Zgierza [w:] http://cms.miasto.zgierz.pl/index.php?page=trakt-jeza&hl=pol

 


Podobne tem­aty

Zobacz też:

 

Autorzy

Podz­iękowa­nia

Poli­tyka pry­wat­ności

Zgod­ność ze stan­dar­d­ami

Jak korzys­tać z wit­ryny?

Licencja

Kon­takt

Słownik pojęć

Rys his­to­ryczny epoki

Cmen­tarze

Posta­cie

 

Mapa