Dom Józefa Per­schela w Zgierzu

zgierz dom perschela

W prze­ci­wieńst­wie do więk­szości zgier­s­kich domów rzemieśl­niczych, zna­j­du­jący się przy ulicy Naru­tow­icza 15 dom Józefa Per­schela wznie­siono według odręb­nego pro­jektu architek­ton­icznego. Jego właś­ci­ciel był postrzy­gaczem (zaj­mował się wykańczaniem tkanin).

Dom pow­stał w 1829 roku. Jest to murowany, parterowy, pod­pi­wnic­zony budynek z dość masy­wnym ryza­litem w cen­tral­nej części. Wejś­cie do domu ulokowane jest w niewielkiej wnęce i ozdo­bione dwiema kolum­nami. Linię parteru od umieszc­zonego w wys­tawce okna odd­ziela wydatny, pro­filowany gzyms. Mimo niepow­tarzal­nej formy tego domu, ksz­tałtem i rozmi­arem nie odb­iega znacząco od typowego domu tkacza. Pier­wot­nie, w pod­wórzu zna­j­dował się mag­a­zyn, stud­nia i ogród.

 


Fun­dacja Ochrony Mebli Zabytkowych oraz Dziedz­ictwa Kul­tury w Polsce D.O.M oraz Muzeum Miasta Zgierza, Trakt Jeża z miasta tkaczy Zgierza [w:] http://cms.miasto.zgierz.pl/index.php?page=trakt-jeza&hl=pol

 


Podobne tem­aty

Zobacz też:

 

Autorzy

Podz­iękowa­nia

Poli­tyka pry­wat­ności

Zgod­ność ze stan­dar­d­ami

Jak korzys­tać z wit­ryny?

Licencja

Kon­takt

Słownik pojęć

Rys his­to­ryczny epoki

Cmen­tarze

Posta­cie

 

Mapa