Dom Karola Borsta w Zgierzu

zgierz dom kborsta

Pier­wszym ze zgier­s­kich Borstów był Karol. Jego rodz­ina miała korze­nie bel­gi­jskie. W 1825 roku w domu przy dzisiejszej ulicy Naru­tow­icza 7, Karol otworzył niewielki zakład, w którym zain­stalował dwa warsz­taty tkackie, maszyny do przędzenia i grę­plowa­nia. Początkowo zaj­mował tylko połowę budynku.

Dawny dom Borstów, zlokali­zowany na rogu ulic Naru­tow­icza i Rem­bowskiego, możemy oglą­dać do dzisiaj. Jego bryła w niczym nie różni się od formy typowego zgier­skiego domu tkacza. Zmi­anom uległ jedynie dach, na którym dobu­dowano dwie lukarnie. W ostat­nich lat­ach owe „dobudówki” wraz z wys­tawką zostały obite blachą fal­istą. Budynek stracił niestety na urodzie. W oknach w prawym skrzy­dle domu zain­stalowano również rolety anty­wła­man­iowe.

 


Bro­nisław Wach­nik, Zgierz stolicą suki­en­nictwa w okre­sie Królestwa Pol­skiego, Zeszyt II, Zgierz 1984

 

Podobne tem­aty

Zobacz też:

 

Autorzy

Podz­iękowa­nia

Poli­tyka pry­wat­ności

Zgod­ność ze stan­dar­d­ami

Jak korzys­tać z wit­ryny?

Licencja

Kon­takt

Słownik pojęć

Rys his­to­ryczny epoki

Cmen­tarze

Posta­cie

 

Mapa