Dom pod Lwami w Zgierzu

Klasy­cysty­czny budynek sto­jący przy ulicy Dąbrowskiego 21 wznie­siony został w 1828 roku przez Karola Millera, przy­byłego z Niemiec postrzy­gacza. W 1834 roku plac wraz z domem sprzedano carskiemu urzęd­nikowi Piotrowi Kol­ubaki­nowi; następ­nie właś­ci­cielem został Hein­rich Ziep­pel (od 1854 roku). W rękach jego rodziny dom pozostawał aż do roku 1945, pełniąc najróżniejsze funkcje – mieszkalne, pro­duk­cyjne i hand­lowe.

Budynek jest murowany, sied­mioosiowy, posi­ada użytkowe pod­dasze i przykryty jest dwus­pad­owym dachem z naczółkami. Jego charak­terysty­cznym ele­mentem jest ryza­lit zwieńc­zony bogato zdo­bioną, schod­kową attyką. Zdo­bi­enia mają formę uskrzyd­lonych putt, kar­tusza her­bowego z wiz­erunk­ami lwami i kami­en­nymi fig­u­rami lwów siedzą­cych na narożach attyki. Na fron­tonie wid­nieje data 1828. Parter mieści cztery pomieszczenia, pełniące niegdyś (przy­na­jm­niej częś­ciowo) funkcje pro­duk­cyjne. Na piętrze zna­j­dowały się pomieszczenia mieszkalne, do których prowadzą ory­gi­nalne, XIX-wieczne drew­ni­ane schody. Cieka­wostką są beczkowe sklepi­enia piwnic.

Obec­nie w budynku mieści się Muzeum Miasta Zgierza (utwor­zone w 1979 roku). Stała ekspozy­cja prezen­tuje wnętrza mieszkań fab­rykanc­kich z końca XIX wieku. Meble i przed­mioty codzi­en­nego użytku należały w więk­szości do zgier­s­kich rodzin fab­rykanc­kich – Krusche’ów i Borstów. Zwiedza­jący zobaczyć mogą eklek­ty­czne wyposaże­nia poko­jów: stołowego, salonu, syp­i­alni i kuchni.

 


Maciej Wierzbowski, His­to­ria Muzeum [w:] http://www.muzeumzgierz.pl/muzeum/historia-muzeum-0 (dostęp: 18-12-2015)

Anna Walaszczyk, Muzeum Miasta Zgierza, Ziemia Łódzka październik 2002

Gale­ria zdjęć Pana Bogusława Bielińskiego https://picasaweb.google.com/112514471247188049673/staryzgierz#

 

Podobne tem­aty

Zobacz też:

 

Autorzy

Podz­iękowa­nia

Poli­tyka pry­wat­ności

Zgod­ność ze stan­dar­d­ami

Jak korzys­tać z wit­ryny?

Licencja

Kon­takt

Słownik pojęć

Rys his­to­ryczny epoki

Cmen­tarze

Posta­cie

 

Mapa