Fab­ryka wyrobów baweł­ni­anych i wełnianych 
Otto Mey­era w Zgierzu

Sto­jące przy ulicy Bar­lick­iego zabu­dowa­nia z czer­wonej cegły są pozostałoś­ci­ami po fab­ryce Otto Mey­era, uru­chomionej w 1888 roku. W skład zabu­dowań fab­rycznych wchodz­iły przędzal­nia, tkalnia i szarpar­nia. W zakładzie pro­dukowano wyroby weł­ni­ane i baweł­ni­ane.

W okre­sie między­wo­jen­nym wysokość zatrud­nienia wahała się pomiędzy 60100 osób. Tuż przed wybuchem II wojny świa­towej zakład znany był jako „Otto Meyer i Syn – spad­ko­biercy”. Właś­ci­cielami firmy byli Hen­ryk Schuricht, Rudolf Schuricht, Anna Meyer oraz Adolf Rase.

Po 1945 roku zakład został upańst­wowiony. Zabu­dowa­nia fab­ryczne do dziś służą fir­mom z branży tek­styl­nej.

 


Były zakładOtto Meyer i syn w Zgierzu” [w:] http://www.polskaniezwykla.pl/web/place/43428,zgierz-byly-zaklad-otto-meyer-i-syn-w-zgierzu.html (dostęp: 27 grud­nia 2015)

 

Podobne tem­aty

Zobacz też:

 

Autorzy

Podz­iękowa­nia

Poli­tyka pry­wat­ności

Zgod­ność ze stan­dar­d­ami

Jak korzys­tać z wit­ryny?

Licencja

Kon­takt

Słownik pojęć

Rys his­to­ryczny epoki

Cmen­tarze

Posta­cie

 

Mapa