Fab­ryka wyrobów weł­ni­anych Fer­dy­nanda Swatka w Zgierzu

zgierz fabryka swatka

Kan­tor firmy Fer­dy­nanda Swatka i frag­ment zabu­dowań fab­rycznych (frag­ment pocztówki z początku XX wieku, zbiory MMZ).

Na przełomie XIXXX wieku, przy dzisiejszej ulicy Dubois, mieś­ciła się fab­ryka wyrobów weł­ni­anych należąca do rodziny Swatków. W swoim najlep­szym okre­sie zatrud­ni­ała około 100 osób. Od frontu stał drew­ni­any, parterowy dom pełniący funkcję kan­toru, zaś w głębi pos­esji zna­j­dowały się zabu­dowa­nia fab­ryczne i murowany dom mieszkalny.

zgierz fabryka swatka nowe

Po II wojnie świtowej w budynku tym zor­ga­ni­zowano szpi­tal miejski. Dom pod­wyżs­zono o jedno piętro, a w lat­ach 80-tych połąc­zono z dawnymi zabu­dowa­ni­ami fab­rycznymi. Sto­jący od frontu drew­niak roze­brano w lat­ach 60-tych.

 


Maciej Wierzbowski, Adam Zamo­jski, Spaceru­jąc uli­cami starego Zgierza (ul. Stanisława Dubois) [w:] Ilus­trowany Tygod­nik Zgier­ski, nr 7/1997

 

Podobne tem­aty

Zobacz też:

 

Autorzy

Podz­iękowa­nia

Poli­tyka pry­wat­ności

Zgod­ność ze stan­dar­d­ami

Jak korzys­tać z wit­ryny?

Licencja

Kon­takt

Słownik pojęć

Rys his­to­ryczny epoki

Cmen­tarze

Posta­cie

 

Mapa