Fab­ryka wyrobów weł­ni­anych Karola Adolfa 
Meyerhoffa w Zgierzu

zgierz fabryka meyerhoffa

Współczesny widok na pozostałości po kom­plek­sie fab­rycznym Karola Adolfa Mey­er­hoffa przy ulicy gen. Dąbrowskiego.

W lat­ach 70-tych i 80-tych jed­nym z najz­naczniejszych przed­siębiorstw włóki­en­niczych w Zgierzu była fab­ryka należąca do Karola Adolfa Mey­er­hoffa. W najlep­szym okre­sie dzi­ałal­ności firmy, fab­rykant zatrud­niał ponad 330 osób, a wartość pro­dukcji wynosiła 560 000 rubli. Pro­dukowano wyroby weł­ni­ane.

zgierz fabryka meyerhoffa arch

To samo miejsce 130 lat wcześniej. Fotografia pochodzi z jubileuszowego wyda­nia łódzkiego dzi­en­nika Lodzer Zeitung (1888).

Fab­ryka Mey­er­hoffa, praw­dopodob­nie wraz z domem mieszkalnym mieś­ciła się przy ulicy Zegrza­ńskiej (dzisiejsza J. H. Dąbrowskiego). W jubileuszowym wyda­niu łódzkiego dzi­en­nika Lodzer Zeitung z 1888 roku znaleźć można dwie fotografie przed­staw­ia­jące zabu­dowa­nia fab­ryczne. Jeden z widocznych na zdję­ci­ach budynków (zapewne dom lub kan­tor), w niemal niezmienionej postaci zachował się do dzisiaj.

 


Lata 70 XIX wieku w Zgierzu [w:] http://www.gim1.miasto.zgierz.pl/serwis/konkurs2/tkacze/historia/h_7_w19.htm (dostęp: 25 sierp­nia 2016)

Ryszard Bon­isławski, Lodzer Zeitung 25 lat. Wydanie jubileuszowe 18631888. Artykuły doty­czące Łodzi, Zgierza i Pabi­anic (Reprint z 1888 roku), Łódź 2007

 

Podobne tem­aty

Zobacz też:

 

Autorzy

Podz­iękowa­nia

Poli­tyka pry­wat­ności

Zgod­ność ze stan­dar­d­ami

Jak korzys­tać z wit­ryny?

Licencja

Kon­takt

Słownik pojęć

Rys his­to­ryczny epoki

Cmen­tarze

Posta­cie

 

Mapa