Kamienica rodziny Hoff­manów w Zgierzu

Pier­wszym właś­ci­cielem dzi­ałki przy obec­nej ulicy Dąbrowskiego 25 był suki­en­nik Got­tlieb Fech­ner. Przez długie lata, na placu stał trady­cyjny, drew­ni­any dom rzemieśl­niczy. W 1886 roku, przez­nac­zoną do licy­tacji dzi­ałkę zakupiło małżeństwo Juliusza i Alber­tyny Hoff­manów, właś­ci­ciele dużej fab­ryki maszyn i odlewni żelaza. Za plac wraz z ogro­dem Hoff­manowie zapła­cili 337 rubli.

Sto­jącą do dziś kamienicę wznie­siono w 1896 roku. Na tle okolicznych domów wyróż­nia się dzięki bogato zdo­bionej, neo­re­ne­san­sowej elewacji. Deko­racje na parterze mają formę masy­wnych bonii i kar­tuszy umieszc­zonych między półkoliś­cie zwieńc­zonymi oknami. Otwory oki­enne na piętrze są pros­tokątne, wyróż­nia je duży gzyms podok­i­enny z fes­ton­ami oraz umieszc­zone nad oknem płasko­rzeźby przed­staw­ia­jące uskrzyd­lone główki aniołów otoc­zone girlan­dami. Przestrzeń między oknami wypeł­nia cegła klinkierowa z lizenami. Na skra­jnych osi­ach kamienicy umieszc­zono balkony z pod­po­rami ozdo­bionymi moty­wami roślin­nymi. Z prawej strony, budynek zamyka niewielki ryza­lit (bez balkonu), z bramą wjaz­dową prowadzącą na teren pos­esji.

kamienica hoffmana arch

Kamienica Hoff­manów na początku XX wieku (frag­ment pocztówki).

Na początku XX wieku w budynku mieś­ciła się pier­wsza siedz­iba Towarzystwa Wza­jem­nego Kredytu. W późniejszych lat­ach siedz­ibę miało tu Towarzystwo Akcyjne Zgier­skiej Fab­ryki Maszyn Juliusza Hoff­mana. Po II wojnie świa­towej kamienica została prze­jęta przez Skarb Państwa.

 


Kamienica Hoff­mana, Strona inter­ne­towa PolskaNiezwykła.pl (dostęp: 27 grud­nia 2015)

Hen­ryk Cybul­ski, His­to­ria fab­ryki Juliusza Hoff­mana w Zgierzu [w:] Zgier­skie Zeszyty Region­alne, Tom 1, Zgierz 2006

Gale­ria zdjęć Pana Bogusława Bielińskiego https://picasaweb.google.com (dostęp: 20 luty 2016)

 

Podobne tem­aty

Zobacz też:

 

Autorzy

Podz­iękowa­nia

Poli­tyka pry­wat­ności

Zgod­ność ze stan­dar­d­ami

Jak korzys­tać z wit­ryny?

Licencja

Kon­takt

Słownik pojęć

Rys his­to­ryczny epoki

Cmen­tarze

Posta­cie

 

Mapa