Cmen­tarz ewangelicko-augsburski 
w Pro­boszczewicach

proboszczewice cmentarz

Cmen­tarz w dawnej podzgier­skiej wsi Pro­boszczewice (obec­nie włąc­zonej do miasta) zna­j­duje się u zbiegu dzisiejszych ulic Bazyli­jskiej i Szczęśli­wej, w pobliżu linii kole­jowej. Obszar cmen­tarza porośnięty jest wysoką trawą i akac­jami; pozbaw­iony jakichkol­wiek śladów po nagrobkach. Nic nie wskazuje na szczególną przeszłość tego miejsca. W 2008 roku z części cmen­tarza ekshu­mowano szczątki 36 ciał i pochowano w zbiorowej mogile na cmen­tarzu ewan­gelickim przy ulicy Spacerowej w Zgierzu.

 


Edyta Klink-Orawska, Wiara, praca, nowa ojczyzna. Dzieje luteranizmu na ziemi zgier­skiej
do 1972 roku
, Zgierz 2012

 

Podobne tem­aty

Zobacz też:

 

Autorzy

Podz­iękowa­nia

Poli­tyka pry­wat­ności

Zgod­ność ze stan­dar­d­ami

Jak korzys­tać z wit­ryny?

Licencja

Kon­takt

Słownik pojęć

Rys his­to­ryczny epoki

Cmen­tarze

Posta­cie

 

Mapa