Cmen­tarz ewangelicko-augsburski w Rosanowie

Cmen­tarz w Rosanowie położony jest przy ulicy Smut­nej, na niewielkim, zadrzewionym wzniesie­niu. Jest ogrod­zony siatką, a na jego teren prowadzi niska, drew­ni­ana brama. W cen­trum stoi wysoki, drew­ni­any krzyż.  Na tere­nie cmen­tarza zna­jdziemy kilka­naś­cie nagrobków pochodzą­cych z różnych okresów (najs­tarszy z początku XX wieku). Na więk­szości wciąż można odczy­tać inskrypcje. Cmen­tarz jest wciąż czynny i podlega zgier­skiej parafii ewan­gelick­iej.

 


Edyta Klink-Orawska, Wiara, praca, nowa ojczyzna. Dzieje luteranizmu na ziemi zgier­skiej
do 1972 roku
, Zgierz 2012

 

Podobne tem­aty

Zobacz też:

 

Autorzy

Podz­iękowa­nia

Poli­tyka pry­wat­ności

Zgod­ność ze stan­dar­d­ami

Jak korzys­tać z wit­ryny?

Licencja

Kon­takt

Słownik pojęć

Rys his­to­ryczny epoki

Cmen­tarze

Posta­cie

 

Mapa