Cmen­tarz ewangelicko-augsburski w Rudunkach

Cmen­tarz zna­j­duje się w zaga­jniku na końcu bez­imi­en­nej pol­nej drogi bieg­nącej równole­gle do ulicy Szcza­w­ińskiej. Na jego tere­nie znaleźć można kilka zde­wastowanych frag­men­tów nagrobków. Niewiele wiadomo o his­torii tego miejsca.

 

Podobne tem­aty

Zobacz też:

 

Autorzy

Podz­iękowa­nia

Poli­tyka pry­wat­ności

Zgod­ność ze stan­dar­d­ami

Jak korzys­tać z wit­ryny?

Licencja

Kon­takt

Słownik pojęć

Rys his­to­ryczny epoki

Cmen­tarze

Posta­cie

 

Mapa