Cmen­tarz ewangelicko-augsburski w Skot­nikach

skotniki cmentarz

Teren dawnego cmen­tarza w Skot­nikach zna­j­duje się przy dzisiejszej ulicy Rzemieśl­niczej, na pry­wat­nej pos­esji ogrod­zonej siatką. Poza niewielkim wzniesienem nic nie wskazuje już na szczególną przeszłość tego miejsca. W przeszłości cmen­tarz był ogrod­zony, a resztki obwałowa­nia były widoczne jeszcze w lat­ach 90-tych XX wieku. W 2008 roku Fun­dacja „Pamięć” dokon­ała ekshu­macji szczątków 69 żołnierzy niemiec­kich.

 


Edyta Klink-Orawska, Wiara, praca, nowa ojczyzna. Dzieje luteranizmu na ziemi zgier­skiej
do 1972 roku
, Zgierz 2012

 

Podobne tem­aty

Zobacz też:

 

Autorzy

Podz­iękowa­nia

Poli­tyka pry­wat­ności

Zgod­ność ze stan­dar­d­ami

Jak korzys­tać z wit­ryny?

Licencja

Kon­takt

Słownik pojęć

Rys his­to­ryczny epoki

Cmen­tarze

Posta­cie

 

Mapa