Cmen­tarz ewangelicko-augsburski w Stępow­iźnie

stepowizna

Dom­nie­mane miejsce po dawnym cmen­tarzu w Stępow­iźnie.

Cmen­tarz w dawnej wsi Stępow­iźnie (dziś w grani­cach Zgierza) położony jest w rejonie obec­nych ulic Stępow­izna i Przed­wiośnie, na wysokości numeru 100. Obec­nie nic nie wskazuje na ist­nie­nie cmen­tarza, jego teren porośnięty jest samosiejkami drzew i krzewów. Nie zachowały się żadne nagrobki.

 


Edyta Klink-Orawska, Wiara, praca, nowa ojczyzna. Dzieje luteranizmu na ziemi zgier­skiej
do 1972 roku
, Zgierz 2012

 

Podobne tem­aty

Zobacz też:

 

Autorzy

Podz­iękowa­nia

Poli­tyka pry­wat­ności

Zgod­ność ze stan­dar­d­ami

Jak korzys­tać z wit­ryny?

Licencja

Kon­takt

Słownik pojęć

Rys his­to­ryczny epoki

Cmen­tarze

Posta­cie

 

Mapa