Koś­ciół ewangelicko-augsburski w Gra­bieńcu

kosciol grabieniec

Pocztówka-cegiełka (frag­ment) z wiz­erunk­iem pro­jektu koś­cioła w Gra­bieńcu. Przed­sięwz­ię­cie nigdy nie zostało zre­al­i­zowane. Źródło: Edyta Klink-Orawska, Wiara, praca, nowa ojczyzna. Dzieje luteranizmu na ziemi zgier­skiej do 1972 roku, Zgierz 2012

Pomysło­dawcą i inic­ja­torem budowy koś­cioła w Gra­bieńcu był Daniel Goltz, miejs­cowy kupiec i właś­ci­ciel ziem­ski. Swój plan powz­iął 25 kwiet­nia 1930 roku, w dniu 40 urodzin. Po długich negoc­jac­jach i żmud­nej agi­tacji, w 1936 roku członkowie kan­toratu wyrazili zgodę na budowę.

Pro­jekt koś­cioła sporządził inżynier Alfred Beur­ton ze Zgierza, przewidu­jąc w nim 350 miejsc siedzą­cych i 120 chóral­nych. Zgod­nie z wiz­erunk­iem znanym z pocztówki-cegiełki sprzedawanej na budowę świą­tyni, miał być to budynek o zge­om­e­try­zowanej, mod­ernisty­cznej bryle. Plac na którym miał stanąć, zna­j­du­jący się po wschod­niej stronie cmen­tarza, podarowali małżonkowie Juliusz i Olga Goltz. Zarez­er­wowano także dwie sąsied­nie dzi­ałki, na których stanąć miał dom parafi­alny.

21 maja 1936 roku doko­nano położe­nia kamienia węgiel­nego. W uroczys­tości wziął udział zwierzch­nik koś­cioła ewangelicko-augsburskiego w Polsce, ks. dr Juliusz Bursche oraz pas­torzy i parafi­anie z okolicznych miejs­cowości. Jed­nak do wybuchu II wojny świa­towej budynek osi­ag­nął jedynie stan surowy, bez dachu, okien i drzwi. Nie było również podłogi. Wiadomo, że w koś­ciele odbyło się tylko jedno nabożeństwo. Budynku nigdy nie ukońc­zono; dziś nie ma po nim żad­nego śladu.

 


Edyta Klink-Orawska, Wiara, praca, nowa ojczyzna. Dzieje luteranizmu na ziemi zgier­skiej
do 1972 roku
, Zgierz 2012

 

Podobne tem­aty

Zobacz też:

 
Od momentu pow­sta­nia koś­cioła
w 1828 roku, bryła nie uległa
żad­nym prze­bu­dowom…
»»
 
Wznie­siony w 1826 roku koś­ciół
był pier­wszą murowaną świą­tynią
ewan­gelicką w okręgu…
»»
 
Tuż po wojnie, nieukońc­zony
koś­ciół prze­jęty został przez Zakon
Karmelitów Bosych…
»»
 

Autorzy

Podz­iękowa­nia

Poli­tyka pry­wat­ności

Zgod­ność ze stan­dar­d­ami

Jak korzys­tać z wit­ryny?

Licencja

Kon­takt

Słownik pojęć

Rys his­to­ryczny epoki

Cmen­tarze

Posta­cie

 

Mapa