Cmen­tarz ewangelicko-augsburski w Żabieńcu

Początki cmen­tarza mogą się­gać końca XVIII wieku. Pozostałości znaleźć można dziś na końcu ulicy Brukowej, w niewielkim lesie. Pier­wot­nie cmen­tarz zaj­mował plac o wymi­arach 80 x 50 metrów. Jego granice zle­wają się dziś z otacza­ją­cym go lasem; lokaliza­cję ułatwić mogą poras­ta­jące go pnącza bluszczu. Przed II wojną świa­tową na jego tere­nie zna­j­dowała się murowana kaplica, zniszc­zona już w 1946 roku. Jeszcze w lat­ach 80-tych cmen­tarz ogrod­zony był ceglanym murem. Do dziś zachowało się na nim kilka­naś­cie nagrobków; nieliczne z nich mają formę piaskow­cowych płyt z czytel­nymi inskrypc­jami, po więk­szości pozostały tylko kami­enne obramowa­nia. Ostat­nich pochówków doko­nano w lat­ach 50-tych XX wieku.

 


Edyta Klink-Orawska, Wiara, praca, nowa ojczyzna. Dzieje luteranizmu na ziemi zgier­skiej
do 1972 roku
, Zgierz 2012

 

Podobne tem­aty

Zobacz też:

 

Autorzy

Podz­iękowa­nia

Poli­tyka pry­wat­ności

Zgod­ność ze stan­dar­d­ami

Jak korzys­tać z wit­ryny?

Licencja

Kon­takt

Słownik pojęć

Rys his­to­ryczny epoki

Cmen­tarze

Posta­cie

 

Mapa