Koś­ciół ewangelicko-augsburski w Rado­goszczu

kosciol radogoszcz

Budowę rado­goskiego koś­cioła rozpoczęli ewan­gel­icy, jed­nak wybuch II wojny świa­towej przeszkodził w ukończe­niu świą­tyni. Po wojnie, pozosta­jący w stanie surowym budynek został prze­jęty przez Zakon Karmelitów Bosych i wykońc­zony jako koś­ciół katolicki.

Budowę koś­cioła parafii św. Michała w Łodzi-Radogoszczu rozpoczęto w 1934 roku, przy ulicy Czereśniowej. Pra­cami kierował łódzki budown­iczy Juliusz Seifert. Budowa była w całości finan­sowana przez składki parafian i nie szła szy­bko; po czterech lat­ach stały tylko surowe mury przykryte częś­ciowo dachem. Koś­ciół miał 27 metrów dłu­gości i 15,5 metra sze­rokości. Wnętrze miało być pozbaw­ione filarów i pod­pór, a empory przez­nac­zone tylko dla organ­istów i chóru. Pod amboną planowano urządzić salę parafi­alną przez­nac­zoną m.in. na godziny bib­li­jne i naukę kon­fir­ma­cyjną. Choć wybuch II wojny świa­towej uniemożli­wił dokończe­nie świą­tyni, wciąż trwały prace wykończeniowe.

Po II wojnie świa­towej nieukońc­zony koś­ciół, razem z budynkami parafi­al­nymi i 4 morgami gruntu prze­jęty został przez Zakon Karmelitów Bosych. Choć wyrok­iem sądowym w 1958 roku parafia zgier­ska odzyskała prawo włas­ności do tej nieru­chomości, w roku 1960 całą dzi­ałkę sprzedano Zakonowi. Koś­ciół został wykońc­zony i do dziś służy kato­likom.

 


Anna Gron­czewska, Luteranie ze wsi Rado­goszcz [w:] Kocham Łódź (dodatek
do Dzi­en­nika Łódzkiego), nr 95/2012 [nr dod. 178]

Edyta Klink-Orawska, Wiara, praca, nowa ojczyzna. Dzieje luteranizmu na ziemi zgier­skiej
do 1972 roku
, Zgierz 2012

Edyta Klink-Orawska, Zarys dziejów luteranizmu na ziemi zgier­skiej [w:] Strona inter­ne­towa Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Zgierzu (dostęp: 20 wrześ­nia 2015)

 

Podobne tem­aty

Zobacz też:

 
Pier­wot­nie kon­stan­tynowski
koś­ciół ewan­gelicki prezen­tował
się znacznie skrom­niej…
»»
 
Niewielki zbór prze­nie­siono tu
z Rudy Bugaj lub, jak chcą inne
źródła, z Alek­sandrowa…
»»
 
Nad wejś­ciem zna­j­duje się
betonowa tablica z cytatem
z Pisma Świętego…
»»
 
Wznie­siony w 1826 roku koś­ciół
był pier­wszą murowaną świą­tynią
ewan­gelicką w okręgu…
»»
 
Pomysło­dawcą budowy był
Daniel Goltz, miejs­cowy
kupiec i właś­ci­ciel…
»»
 

Autorzy

Podz­iękowa­nia

Poli­tyka pry­wat­ności

Zgod­ność ze stan­dar­d­ami

Jak korzys­tać z wit­ryny?

Licencja

Kon­takt

Słownik pojęć

Rys his­to­ryczny epoki

Cmen­tarze

Posta­cie

 

Mapa