Pałac rodziny Borstów w Zgierzu

Dawny pałac rodziny Borstów. Źrodło zdjęć: Fotopol­ska (dostęp: 15 sierp­nia 2016)

Dawny pałac rodziny Borstów mieści się przy niewielkiej ulicy Pułask­iego, w połud­niowej części Zgierza. Pod koniec XIX wieku – kiedy ów budynek został wznie­siony – ulica położona była właś­ci­wie poza miastem. Od imienia zmarłej na gruźlicę Augusty Karoliny z Seil­erów, żony Juliusza Roberta Borsta, rezy­dencję nazy­wano Augustówką, a prowadzącą do niej ulicę, Augus­towską. To właśnie ciężka choroba Augusty miała być przy­czyną ulokowa­nia pałacu w tak dużym odd­ale­niu od zadymionego miasta (zresztą już w trak­cie budowy pani Borst mieszkała na prow­incji).

Budowę pałacu rozpoczął Adolf Gustaw Borst, a po jego śmierci, prace kon­tyn­uował brat, Juliusz Robert. Rok 1895 uznaje się za datę zakończenia budowy. Pałac wznie­siono w stylu klasy­cysty­cznym, a w jego sąsiedztwie założono okazały park. Niestety, żona Juliusza, Augusta Karolina nie doczekała końca prac (zmarła mając zaled­wie 29 lat).

palac borsta wnetrze

Pier­wotny wys­trój pała­cowych wnętrz znamy tylko z nielicznych fotografii pochodzą­cych z okresu między­wo­jen­nego (źródło: Muzuem Miasta Zgierza, https://www.facebook.com/MiedzywojennyZgierz/photos/p.1504445889822425/1504445889822425/?type=3&theater).

Pałac zamieszkany był przez rodz­inę Borstów aż do końca II wojny świa­towej. W okre­sie PRL budynek uległ znacznej dewastacji; wnętrza zostały roz­gra­bione, doko­nano również kilku prze­budów i remon­tów, nie dba­jąc o zabytkową wartość pałacu. W lat­ach 70-tych w jego murach ulokowano ośrodek szkole­niowy Pol­skiego Czer­wonego Krzyża, a w parku wznie­siono, nie pasu­jący do otoczenia budynek hotelowy. Pamiątką po cza­sach świet­ności parku są dzisiaj tylko stare drzewa.

 


Anna Walaszczyk, Spaceru­jąc uli­cami starego Zgierza (Kaz­imierza Pułask­iego) [w:] Ilus­trowany Tygod­nik Zgier­ski nr 42/1995

Pała­cyk Borsta [w:] http://www.polskaniezwykla.pl/web/gallery/photo,534503.html (dostęp: 27-12-2015)

 

Podobne tem­aty

Zobacz też:

 

Autorzy

Podz­iękowa­nia

Poli­tyka pry­wat­ności

Zgod­ność ze stan­dar­d­ami

Jak korzys­tać z wit­ryny?

Licencja

Kon­takt

Słownik pojęć

Rys his­to­ryczny epoki

Cmen­tarze

Posta­cie

 

Mapa