Pałac rodziny Zachertów w Zgierzu

Nazy­wany dziś Pałacem Ślubów, sty­lowy budynek sto­jący przy ulicy 1 Maja wznie­siony został przez rodz­inę Zachertów pod koniec XIX wieku. W jego bliskim sąsiedztwie zna­j­dowała się fab­ryka założona przez najwybit­niejszego przed­staw­iciela rodu – Wil­helma Fry­deryka (zmod­ern­i­zowane zabu­dowa­nia fab­ryczne można oglą­dać do dzisiaj). Cieka­wostką jest, że grunt na którym zbu­dowano pałac nie należał do Zgierza, ale do nieist­niejącej dziś wsi Zegrzany – pry­wat­nej włas­ności Zachertów.

Pałac wznie­siono na planie pros­tokąta o zbliżonej dłu­gości boków jako murowany, pię­cioosiowy, parterowy budynek z użytkowym pod­daszem. Fron­towa elewacja zdomi­nowana jest przez pros­tokątny balkon, umieszc­zony nad głównym wejś­ciem i wsparty dwiema kolum­nami. W bogato zdo­bionej elewacji domin­ują motywy rene­san­sowe. Szczególną uwagę zwracają pros­tokątne okna udeko­rowane przy­czółkami i płyci­nami z moty­wami roślin­nymi.

Wśród kole­jnych właś­ci­cieli pałacu źródła odno­towują Ksaw­erego Pniewskiego – właś­ci­ciela zgier­skiej far­biarni i męża jed­nej z córek Zachertów. Po II wojnie świa­towej w budynku swą siedz­ibę urządził Komitet Miejski Pol­skiej Zjed­noc­zonej Par­tii Robot­niczej (zniszc­zono lub roz­gra­biono wów­czas wyposaże­nie obiektu). W lat­ach 70-tych XX wieku pała­cyk wyre­mon­towano i zaadap­towano na siedz­ibę Urzędu Stanu Cywilnego. Funkcję tę pełni do dzisiaj.

 


Pałac Ślubów [w:] http://www.polskaniezwykla.pl/web/place/20105,zgierz-palac-slubow.html (dostęp: 27 grud­nia 2015)

 

Podobne tem­aty

Zobacz też:

 

Autorzy

Podz­iękowa­nia

Poli­tyka pry­wat­ności

Zgod­ność ze stan­dar­d­ami

Jak korzys­tać z wit­ryny?

Licencja

Kon­takt

Słownik pojęć

Rys his­to­ryczny epoki

Cmen­tarze

Posta­cie

 

Mapa