Progim­nazjum niemieckie w Zgierzu

Okazały budynek zna­j­du­jący się przy ulicy Długiej 33 wznie­siony został w lat­ach 182030. W 1870 roku zgier­ska parafia ewangelicko-augsburska zakupiła tę nieru­chomość, pod­dała remon­tom i dos­tosowała do potrzeb szkoły parafi­al­nej. Jej kierown­ikiem, przez okres 30 lat, był Theodor Paschke. W okre­sie I wojny świa­towej w budynku zor­ga­ni­zowano szpi­tal wojenny.

W lat­ach 20-tych ów budynek był jed­nym z najbardziej okaza­łych domów w Zgierzu (zdomi­nowanym przez parterową, drew­ni­aną zabu­dowę). Murowany, piętrowy, ulokowany na rogu reprezen­ta­cyjnej ulicy musiał robić spore wraże­nie. Budynek wznie­siono na planie pros­tokąta, nadano mu cechy klasy­cysty­czne i przykryto dwus­pad­owym dachem z naczółkami. Parter wyróż­nia się poziomym boniowaniem elewacji. W półkolistych wnękach nad pros­tokąt­nymi oknami umieszc­zono styl­i­zowane rzeźby kobiecych głów. Na narożach budynku umieszc­zono pseudo­ryza­l­ity. Od strony ulicy Naru­tow­icza, w masy­wnym murze przykry­tym dachówką zna­j­duje się wejś­cie na dziedziniec. Elewacja muru ozdo­biona jest poziomymi boni­ami i półkolistymi niszami.

W listopadzie 1917 roku w budynku uru­chomiono progim­nazjum niemieckie; nauczali w nim m.in. zgier­scy pas­torzy: Karol Serini i Alek­sander Falz­mann. Dyrek­torem był dr Emil Kotz­ian. Niestety, z powodów finan­sowych, progim­nazjum zamknięto w roku 1928. W roku 1939 w murach szkol­nych dzi­ałała jedna z ośmiu ist­nieją­cych wów­czas w Zgierzu, szkoła 7-klasowa. Po II wojnie świa­towej w budynku zor­ga­ni­zowano szkołę państ­wową; dzi­ałały tu m.in. szkoła pod­sta­wowa i muzy­czna.

 


Edyta Klink-Orawska, Zarys dziejów luteranizmu na ziemi zgier­skiej [w:] Strona inter­ne­towa Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Zgierzu (dostęp: 20 wrześ­nia 2015)

Gale­ria zdjęć Pana Bogusława Bielińskiego https://picasaweb.google.com (dostęp: 20 luty 2016)

 

Podobne tem­aty

Zobacz też:

 

Autorzy

Podz­iękowa­nia

Poli­tyka pry­wat­ności

Zgod­ność ze stan­dar­d­ami

Jak korzys­tać z wit­ryny?

Licencja

Kon­takt

Słownik pojęć

Rys his­to­ryczny epoki

Cmen­tarze

Posta­cie

 

Mapa