Przędzal­nia wigo­niowa H. F. Krü­zla w Zgierzu

zgierz fabryka kruzla

Fotografia pochodzi z jubileuszowego wyda­nia łódzkiego dzi­en­nika Lodzer Zeitung (1888).

Jed­nym z najwięk­szych zakładów włóki­en­niczych dzi­ała­ją­cych w Zgierzu w ostat­nich dziesię­ci­ole­ci­ach XIX wieku była przędzal­nia wigo­niowa H. F. Krü­zla. W lat­ach 80-tych (lub 90-tych) jako Towarzystwo Akcyjne, firma zatrud­ni­ała blisko 600 robot­ników, a jej wartość pro­dukcji się­gała mil­iona rubli.

Fab­ryka mieś­ciła się u zbiegu ulic Wysok­iej i Zegrza­ńskiej (dzisiejsze 1 Maja i J. H. Dąbrowskiego). W jej skład wchodz­iła grupa budynków; oprócz przędzalni stały tam między innymi suszar­nia i mag­a­zyny. W jubileuszowym wyda­niu łódzkiego dzi­en­nika Lodzer Zeitung z 1888 roku możemy oglą­dać fotografię niezwykłego, sześ­ciokondy­gna­cyjnego budynku fab­rycznego pod­pisanego jako „Fab­ryka H. K. Kur­zla”. Jego bryła naw­iązuje do architek­tury śred­niowiecznych budowli obron­nych. Usy­tuowane na skra­jach dwie wieże przy­wodzą na myśl budynki fab­ryczne najpotężniejszych łódz­kich prze­mysłow­ców (Markusa Sil­ber­steina przy ulicy Piotrkowskiej czy Juliusza Kin­der­mana przy Łąkowej). Jed­nak w prze­ci­wieńst­wie do wymienionych wcześniej obiek­tów, fab­ryka Krü­zla nie zachowała się do naszych cza­sów. Gdzie dokład­nie stała, i kiedy przes­tała ist­nieć – nie wiadomo.

Obec­nie u zbiegu ulic Wysok­iej i Zegrzyńskiej zna­j­dują się domy mieszkalne i nieczynne hale powo­jen­nych fab­ryk włóki­en­niczych.

 


Ryszard Rosin (red), Zgierz. Dzieje miasta do 1988 roku, Łódź-Zgierz 1995

Ryszard Bon­isławski, Lodzer Zeitung 25 lat. Wydanie jubileuszowe 18631888. Artykuły doty­czące Łodzi, Zgierza i Pabi­anic (Reprint z 1888 roku), Łódź 2007

Archi­wum Państ­wowe w Łodzi (www.szukajwarchiwach.pl): http://www.szukajwarchiwach.pl/39/1/0/4/2723/str/1/1/15#tabJednostka, http://www.szukajwarchiwach.pl/39/1/0/4/578?q=K%C3%BCrzel&wynik=13&rpp=15&page=1#tabJednostka, http://www.szukajwarchiwach.pl/39/1/0/4/901/str/1/1/15#tabJednostka, http://www.szukajwarchiwach.pl/39/1/0/4/1188#tabJednostka

 

Podobne tem­aty

Zobacz też:

 

Autorzy

Podz­iękowa­nia

Poli­tyka pry­wat­ności

Zgod­ność ze stan­dar­d­ami

Jak korzys­tać z wit­ryny?

Licencja

Kon­takt

Słownik pojęć

Rys his­to­ryczny epoki

Cmen­tarze

Posta­cie

 

Mapa