Rem­iza Ochot­niczej Straży Pożarnej w Zgierzu

zgierz straz pozarna

Rem­iza zgier­skiej straży pożarnej na starej pocztówce (początek XX wieku).

Zgier­ska Ochot­nicza Straż Pożarna została założona w 1878 roku z inic­jatywy Karola Adolfa Mey­er­hoffa, zgier­skiego społecznika i właś­ci­ciela fab­ryki wyrobów weł­ni­anych. Impulsem do pod­ję­cia tego kroku był pożar, który cztery lata wcześniej wybuchł w domu położonym u zbiegu dzisiejszych ulic Dubois i 1 Maja. W płomieni­ach zginęła dwulet­nia dziew­czynka. Obok Kalisza, Częs­to­chowy, Turku, Płocka i Włocławka, zgier­ska straż ogniowa była pier­wszą tego typu orga­ni­za­cją pow­stałą w mias­tach Królestwa Pol­skiego.

W pier­wszych lat­ach dzi­ałal­ności straż była placówką czysto niemiecką. W składzie pier­wszego zarządu zna­j­dowały się niemal wyłącznie osoby o niemiec­kich nazwiskach. Oprócz Karola Mey­er­hoffa, pełniącego funkcję naczel­nika, byli to Karol Anstadt, Her­man Wolff, Gustaw Wahlmann, Fran­ciszek Som­mer, Emil Remus, Emil Weg­ner, Karol Wolff, Wolf Ernst, Fran­ciszek Swa­tek i August Beur­ton. Po rezy­gnacji Mey­er­hoffa z funkcji naczel­nika w 1892 roku, stanowisko to prze­jął Emil Ernst, a następ­nie Fer­dy­nand Swa­tek (z prz­erwą w okre­sie I wojny świa­towej, pias­tował tą funkcję aż do śmierci w 1922 roku). Warto wspom­nieć, że w pier­wszych lat­ach XX wieku funkcję zastępcy naczel­nika pełnił Juliusz Hof­mann.

zgierz straz pozarna

Zgier­ska rem­iza na współczes­nej fotografii (2016).

Pier­wszą rem­izą strażacką był niewielki, parterowy budynek położony przy ulicy Długiej 3 (dziś już nie ist­nieje). Pod koniec XIX wieku na rogu dzisiejszych ulic 1 Maja i ks Rem­bowskiego, wys­taw­iono nowy, murowany budynek straży pożarnej, nazy­wany rek­wiz­y­tornią. Poświę­cono go 22 sierp­nia 1897 roku, a uroczys­tości towarzyszył pokaz zawodów strażac­kich. W budynku mieś­ciły się wozy strażackie, sprzęt gaśniczy i sta­jnie dla koni. Choć rem­iza nie pełni już swoich dawnych funkcji (jej powierzch­nię zaj­muje dziś sklep), charak­terysty­czna bryła nie uległa więk­szym zmi­anom, a wieża do dziś wyróż­nia się w zabu­dowie tej części Zgierza.

 


Katarzyna Pieprzowska, Dzieje Ochot­niczej Straży Pożarnej w Zgierzu [w:] http://www.zgierz.osp.org.pl/?controller=page&method=show&id=12 (dostęp: 24 sierp­nia 2016)

Edyta Klink-Orawska, Wiara, praca, nowa ojczyzna. Dzieje luteranizmu na ziemi zgier­skiej
do 1972 roku
, Zgierz 2012

 

Podobne tem­aty

Zobacz też:

 

Autorzy

Podz­iękowa­nia

Poli­tyka pry­wat­ności

Zgod­ność ze stan­dar­d­ami

Jak korzys­tać z wit­ryny?

Licencja

Kon­takt

Słownik pojęć

Rys his­to­ryczny epoki

Cmen­tarze

Posta­cie

 

Mapa