Świą­ty­nia bap­tys­tów w Zgierzu

zgierz kosciol baptystowWnętrza zgier­skiego koś­cioła bap­tys­tów. Źródło: Eduard Kup­sch, Geschichte der Bap­tis­ten in Polen, Zduńska Wola 1933

Pier­wsi bap­tyści przy­byli do Zgierza w 1884 roku. Ich prze­wod­nikiem był Karol Odra, znany z prowadzenia akcji misyjnej na Wołyniu. Początkowo wierni modlili się w pry­wat­nych pomieszczeni­ach, następ­nie wyna­jęli stodołę przy ulicy Wysok­iej (dziś 1 Maja) i przek­sz­tał­cili na dom mod­l­itwy. Nowe miejsce dość szy­bko okazało się niewystar­cza­jące. W 1904 roku zaku­pi­ono więc dzi­ałkę przy ulicy Szczęśli­wej 33 (obec­nie Naru­tow­icza) i wznie­siono świą­tynię zdolną pomieś­cić 220 wiernych. Uroczys­tego poświęce­nia doko­nano 10 lipca 1905 roku, a już w następ­nym roku odbył się pier­wszy chrzest.

W roku 1910 zgier­ska wspól­nota uzyskała sta­tus zboru (dwa lata później liczył 72 osoby). W cza­sie wojny część bap­tys­tów opuś­ciła Zgierz, jed­nak w okre­sie między­wo­jen­nym, za cza­sów kazn­odziei Adolfa Ziemera liczba wiernych zaczęła ros­nąć. W 1938 roku zbór liczył 114 osób. Po II wojnie świa­towej ilość członków zboru spadła do 2030 osób i z biegiem lat zaczęła sys­tem­aty­cznie maleć. W 1994 roku zaprzes­tano sys­tem­aty­cznego odpraw­ia­nia mszy (wów­czas mieszkało w Zgierzu zaled­wie pię­ciu bap­tys­tów). Sam budynek koś­cielny pozostawał w bardzo złym stanie tech­nicznym. W 2001 roku pod­jęto decyzję o jego rozbiórce.

 


Ryszard Rosin (red), Zgierz. Dzieje miasta do 1988 roku, Łódź-Zgierz 1995

Grze­gorz Leśniewicz, Bap­tyści [w:] Ilus­trowany Tygod­nik Zgier­ski, nr 15/1996

Adam Zamo­jski, Z dziejów obec­ności wyz­nań chrześ­ci­jańs­kich w Zgierzu [w:] Wędrownik, nr 2/2005

 


Podobne tem­aty

Zobacz też:

 

Autorzy

Podz­iękowa­nia

Poli­tyka pry­wat­ności

Zgod­ność ze stan­dar­d­ami

Jak korzys­tać z wit­ryny?

Licencja

Kon­takt

Słownik pojęć

Rys his­to­ryczny epoki

Cmen­tarze

Posta­cie

 

Mapa