Towarzystwo Akcyjne Zgier­skiej Man­u­fak­tury Baweł­ni­anej w Zgierzu

Autorem zdjęć jest Addic7ed Empire. Fan­page: https://web.facebook.com/Addic7edEmpire/

Towarzystwo Akcyjne Zgier­skiej Man­u­fak­tury Baweł­ni­anej pow­stało w 1900 roku w wyniku przek­sz­tałceń zakładów baweł­ni­anych Ern­sta Pos­selta (założonych dwadzieś­cia lat wcześniej i będą­cych filią towarzystwa akcyjnego z Sak­sonii). Przy­wilej upraw­ni­a­jący do założe­nia spółki wydany został pod koniec 1899 roku przez cara Mikołaja II. Kap­i­tał założy­ciel­ski wynosił 300 tys. rubli i składał się z 1200 akcji po 250 rubli każda. W nowej spółce, oprócz Pos­selta, pełniącego funkcję zarządcy przed­siębiorstwa, w gronie akcjonar­iuszy zna­j­dowali się: Max Fis­cher, Bro­nisław Werner, Ernst Pos­selt junior, Wal­ter Buck­ley, Wik­tor Buck­ley, Karl Deikie, Bro­nisław Frankowski, Hugo Krauze i Lud­wik Albrecht. Fab­ryka mieś­ciła się przy uli­cach Wysok­iej i Zegrza­ńskiej (dzisiejsze 1 Maja i Dąbrowskiego). Siedz­iba władz zna­j­dowała się w Łodzi.

fabryka posselta

Fab­ryka Towarzystwa Akcyjnego Zgier­skiej Man­u­fak­tury Baweł­ni­anej (data wyko­na­nia fotografii niez­nana). Źródło: Muzeum Miasta Zgierza.

Już na pier­wszym zebra­niu akcjonar­iuszy mianowano Ern­sta Pos­selta juniora kandy­datem na przyszłego dyrek­tora zgier­skiej fab­ryki. Po śmierci ojca w 1907 roku, Ernst pełnił tę funkcję aż do końca okresu między­wo­jen­nego. Fab­ryka pro­dukowała głównie przędzę baweł­ni­aną, w okre­sach najlep­szej koni­unk­tury zatrud­ni­a­jąc nawet 500 osób. Na wyposaże­niu miała 33 tysiące wrze­cion. Pod koniec lat 20-tych XX wieku kap­i­tał zakład­owy spółki wynosił 1 800 000 zł i składał się z 12 tysięcy akcji po 150 zło­tych każda. Kryzys lat 30-tych poważnie nad­szarp­nął kondy­cję przed­siębiorstwa.

Po 1945 roku zakłady zostały upańst­wowione, stanow­iąc jeden z odd­zi­ałów łódzkiej Przędzalni Bawełny im. Gen Wal­tera (tzw. zakład F). Po przemi­anach ustro­jowych w lat­ach 90-tych, w budynkach fab­rycznych ulokowały się firmy pry­watne, takie jak Sam­tex, Bor­tex czy MAG-RYS. Obec­nie dawna fab­ryka świeci pustkami.

 


Była man­u­fak­tura baweł­ni­ana [w:] http://www.polskaniezwykla.pl/web/place/44309,zgierz-byla-manufaktura-bawelniana-w-zgierzu.html (dostęp: 13-04-2016)

Bogusław Kus­tosik (archiwa Muzeum Miasta Zgierza)

Maciej Wierzbowski, Adam Zamo­jski, Spaceru­jąc uli­cami starego Zgierza, ul. 1 Maja (3) [w:] Ilus­trowany Tygod­nik Zgier­ski, nr 48/1996

Ryszard Rosin (red), Zgierz. Dzieje miasta do 1988 roku, Łódź-Zgierz 1995

 

Podobne tem­aty

Zobacz też:

 

Autorzy

Podz­iękowa­nia

Poli­tyka pry­wat­ności

Zgod­ność ze stan­dar­d­ami

Jak korzys­tać z wit­ryny?

Licencja

Kon­takt

Słownik pojęć

Rys his­to­ryczny epoki

Cmen­tarze

Posta­cie

 

Mapa