Cmen­tarz ewangelicko-augsburski w Dąbiu

Ewan­gelicki cmen­tarz w Dąbiu założono praw­dopodob­nie na początku XIX wieku. Wyty­c­zono go na obszarze jed­nej morgi przy dzisiejszej ulicy 11 listopada 1918 roku. Cmen­tarz otoc­zony jest niewysokim murem z czer­wonej, nieo­tynkowanej cegły. Prowadzi na niego, pochodząca z przełomu XIXXX wieku brama oraz położone po obu jej stronach, dwie furtki cmen­tarne. Na tere­nie nekropolii możemy znaleźć kilka­dziesiąt nagrobków, głównie z końca XIX i I połowy XX wieku. Intere­su­ją­cym ele­mentem jest niewielka dzwon­nica wybu­dowana w 1930 roku z inic­jatywy ostat­niego pas­tora parafii w Dąbiu, Alfreda Bit­tnera.

W lat­ach powo­jen­nych, nieużytkowana i opuszc­zona nekropo­lia ule­gała dewastacji. W 2004 roku, dzięki staran­iom Towarzystwo Przy­jaciół Miasta Dąbie na cmen­tarzu rozpoczęły się prace renowa­cyjne. Rekon­strukcji pod­dano wów­czas kilka­dziesiąt pom­ników pochodzą­cych z XIX i I połowy XX wieku. Ciekawą inic­jatywą było stworze­nie lap­i­dar­ium z nagrobków zna­j­du­ją­cych się na wiejs­kich cmen­tarzykach z obszaru gminy Dąbie. Na cmen­tarzu zna­j­duje się również kwa­t­era (odrestau­rowana w 2009 roku) upamięt­ni­a­jąca ośmiu pas­torów admin­istru­ją­cych parafią w Dąbiu: Johana Horninga (18061829), Wil­helma Alber­tiego (18301835), Wil­helma Bie­der­manna (18361845), Alfreda Modla (18461865), Adama Haberkonta (18651872), Kasimira Lem­bke (18721939), Antoniego Rutkowskiego (18911924) oraz Alfreda Bit­tnera (19261939).

 


Por­tal inter­ne­towy Gminy Dąbie: Cmen­tarz ewan­gelicki w Dąbiu (dostęp: 3 kwiet­nia 2015)

Józef Stanisław Mujta, Miasto Dąbie w XIXXX wieku, Konin 1998

 

Podobne tem­aty

Zobacz też:

 
Cmen­tarz zna­j­duje się przy pol­nej
drodze, dość daleko od cen­trum
miasta, na połud­nie od…
»»
 
Do bazpłat­nego nada­nia ziemi
pod cmen­tarz, Starzyński
zobow­iązał się w umowie…
»»
 

Autorzy

Podz­iękowa­nia

Poli­tyka pry­wat­ności

Zgod­ność ze stan­dar­d­ami

Jak korzys­tać z wit­ryny?

Licencja

Kon­takt

Słownik pojęć

Rys his­to­ryczny epoki

Cmen­tarze

Posta­cie

 

Mapa