Koś­ciół ewangelicko-augsburski w Dąbiu

dabie kosciol

Pier­wszy koś­ciół ewan­gelicki w Dąbiu zaczęto wznosić w 1801 roku. Inic­ja­torem jego budowy był Johan Georg Hörn­ing, pas­tor z Władysła­wowa, pełniący od 1800 roku opiekę dusz­paster­ską nad mieszkań­cami Dąbia. Kilka lat później, po ery­gowa­niu parafii w Dąbiu, Hörn­ing został jej stałym pas­torem. Świą­ty­nia finan­sowana była zarówno przez mieszkańców miasteczka, jak i gospo­darzy z okolicznych wsi. Rolę głównego budown­iczego pełnił Johann Becker, majstrem ciesiel­skim był Peter Hen­ning, a majstrem sto­larskim – Andreas Neu­mann. Budowę zakońc­zono w 1806 roku. Koś­ciół był murowany, miał 15 metrów dłu­gości i 9 metrów sze­rokości. Dach pokryto dachówką. Na wyposaże­niu świą­tyni były organy z sied­mioma głosami oraz 54 kilo­gramowy dzwon zaw­ies­zony w wewnątrz budynku. Jak dokład­nie wyglą­dał ów koś­ciół – nie wiadomo.

Wieża koś­cioła w lat­ach 80-tych. Zdję­cia pochodzą z por­talu inter­ne­towego Gminy Dąbie: Dąbie w lat­ach 80-tych

Strzelisty, neogo­ty­cki gmach, który możemy oglą­dać dzisiaj przy ulicy 1-go Maja jest efek­tem prze­bu­dowy doko­nanej w 1905 roku. Szczególną uwagę zwraca bogato zdo­biony front koś­cioła. Nad drew­ni­anymi drzwiami zna­j­duje się por­tal zwieńc­zony trójkątną wim­pergą, cztery ostrołukowe okna ozdo­bione witrażami (dwa więk­sze okna rozlokowane po bokach), kilka blend oraz jeden okrągły otwór oki­enny, umieszc­zony w cen­tral­nej części elewacji. Narożniki na fron­towej ścianie oraz na wieży zwieńc­zone są pinaklami i kwia­ton­ami. Fron­tową ścianę wieńczy wieloboczna wieża przykryta spicza­stym, blaszanym hełmem. Koś­ciół jest otynkowany, posi­ada białą elewację i szary, dwus­pad­owy dach. Na każdym boku budynku zna­j­dują się cztery wysokie ostrołukowe okna z witrażami. W lat­ach powo­jen­nych koś­ciół przes­tał być użytkowany. Po wielu perypeti­ach przeszedł w pry­watne ręce. Nowy właś­ci­ciel, Kaz­imierz Kruk, przeprowadził w ostat­nich lat­ach grun­towny remont elewacji koś­cioła oraz przyle­ga­jącego do niego terenu. Budynek prezen­tuje się bardzo okazale, jed­nak nie jest użytkowany.

 


Józef Stanisław Mujta, Miasto Dąbie w XIXXX wieku, Konin 1998

Strona inter­ne­towa Towarzystwa Przy­jaciół Miasta Dąbia: http://towarzystwoprzyjaciolmiastadabia.republika.pl/ (dostęp: 3 kwiet­nia 2015)

 

Podobne tem­aty

Zobacz też:

 
Od momentu pow­sta­nia koś­cioła
w 1828 roku, bryła nie uległa
żad­nym prze­bu­dowom…
»»
 
Gmach wznie­siony został dzięki
pomocy właś­ci­cieli Pod­dębic
– rodz­iny Zakrzews­kich…
»»
 
Wznie­siony w 1826 roku koś­ciół
był pier­wszą murowaną świą­tynią
ewan­gelicką w okręgu…
»»
 
Pomysło­dawcą budowy był
Daniel Goltz, miejs­cowy
kupiec i właś­ci­ciel…
»»
 
Tuż po wojnie, nieukońc­zony
koś­ciół prze­jęty został przez Zakon
Karmelitów Bosych…
»»
 

Autorzy

Podz­iękowa­nia

Poli­tyka pry­wat­ności

Zgod­ność ze stan­dar­d­ami

Jak korzys­tać z wit­ryny?

Licencja

Kon­takt

Słownik pojęć

Rys his­to­ryczny epoki

Cmen­tarze

Posta­cie

 

Mapa