Cmen­tarz ewangelicko-augsburski w Zale­siu

zalesie cmen

Po cmen­tarzu w Zale­siu pozostało dziś tylko niewielkie wzniesie­nie oraz kilka starych drzew. Nie zachowały się na nim żadne nagrobki, czy też ślady po ziem­nych mogiłach. Tym­cza­sem his­to­ria tego miejsca może się­gać nawet końca XVIII wieku. Wów­czas to właś­ci­ciel tych dóbr, Rupert Dunin, sprowadził do wsi grupę osad­ników olęder­s­kich. U schyłku XIX wieku wieś liczyła 96 mieszkańców. Jakie były losy cmen­tarza po II wojnie świa­towej – nie wiadomo.

 


Jerzy Sza­ły­ginKat­a­log zabytków osad­nictwa holen­der­skiego na Ziemi Łęczy­ck­iej, Warszawa 2007

 

Podobne tem­aty

Zobacz też:

 
Na cmen­tarzu zna­jdziemy dziś
kilka­dziesiąt mogił ziem­nych,
przy­s­tro­jonych kwiatami…
»»
 

Autorzy

Podz­iękowa­nia

Poli­tyka pry­wat­ności

Zgod­ność ze stan­dar­d­ami

Jak korzys­tać z wit­ryny?

Licencja

Kon­takt

Słownik pojęć

Rys his­to­ryczny epoki

Cmen­tarze

Posta­cie

 

Mapa