Cmen­tarz ewangelicko-augsburski w Bara­nowcu

Cmen­tarz ewan­gelicki w Bara­nowcu położony jest na połud­nie od wsi, bezpośred­nio przy drodze łączącej Dąbie z Pieczewem. Na jego tere­nie można znaleźć kilka­naś­cie zde­wastowanych nagrobków. Na pły­cie nagrob­nej bodaj najwięk­szego z nich (pochodzącego z 1922 roku) widoczne są inskrypcje napisane w języku pol­skim. Co więcej, wokół grobowca zachowały się pozostałości kami­en­nego ogrodzenia. Cmen­tarz bardzo zarośni­ety i trudny w eksplo­racji.

 

Podobne tem­aty

Zobacz też:

 

Autorzy

Podz­iękowa­nia

Poli­tyka pry­wat­ności

Zgod­ność ze stan­dar­d­ami

Jak korzys­tać z wit­ryny?

Licencja

Kon­takt

Słownik pojęć

Rys his­to­ryczny epoki

Cmen­tarze

Posta­cie

 

Mapa