Cmen­tarz ewangelicko-augsburski w Bugaju

Początki cmen­tarza wiązać można z latami 80-tymi XVIII wieku. W 1782 roku, ówczesny właś­ci­ciel Bugaju, Walenty Cho­brzyński, sprowadził do wsi grupę olę­drów. Pięć lat później stało tu już 8 domów zamieszkanych przez 27 mieszkańców. Na cmen­tarzu zachowały się do naszych cza­sów tylko dwa filary dawnej bramy lub furtki cmen­tarnej. Tylko jeden z nich jeszcze stoi. Pozostała część tej położonej wśród pól uprawnych nekropolii jest gęsto zarośnięta samosiejkami drzew. Obiekt widać z daleka, zna­jdziemy go na połud­nie od drogi prowadzącej przez wieś.

 


Jerzy Sza­ły­ginKat­a­log zabytków osad­nictwa holen­der­skiego na Ziemi Łęczy­ck­iej, Warszawa 2007

 

Podobne tem­aty

Zobacz też:

 
Uwagę zwraca duży rodzinny
grobowiec, o formie niespo­tykanej
na innych tego typu…
»»
 

Autorzy

Podz­iękowa­nia

Poli­tyka pry­wat­ności

Zgod­ność ze stan­dar­d­ami

Jak korzys­tać z wit­ryny?

Licencja

Kon­takt

Słownik pojęć

Rys his­to­ryczny epoki

Cmen­tarze

Posta­cie

 

Mapa