Cmen­tarz ewangelicko-augsburski w Chorzepinie

Cmen­tarz zna­j­duje się około 100 metrów na wschód od drogi prowadzącej do Chorzepina od strony wsi Chwal­borzyce. Już z daleka możemy rozpoz­nać go dzięki wysok­iemu drew­ni­anemu krzyżowi, góru­jącemu nad gęstą kępą dzikiego bzu. Naj­do­god­niej dojechać na cmen­tarz dojeżdża­jąc do samego Chorzepina i odbi­ja­jąc na połud­nie wzdłuż wąskiej drogi bieg­nącej wśród pól. Na nekropolii nie zna­jdziemy żad­nych nagrobków; zresztą krzaki poras­tają ją do tego stop­nia, że swo­bodne poruszanie się po niej jest niemożliwe.

 

Podobne tem­aty

Zobacz też:

 

Autorzy

Podz­iękowa­nia

Poli­tyka pry­wat­ności

Zgod­ność ze stan­dar­d­ami

Jak korzys­tać z wit­ryny?

Licencja

Kon­takt

Słownik pojęć

Rys his­to­ryczny epoki

Cmen­tarze

Posta­cie

 

Mapa