Cmen­tarz ewangelicko-augsburski w Dąbrowie

Cmen­tarz ewan­gelicki w Dąbrowie położony jest wśród pól uprawnych, na zachód od drogi bieg­nącej przez wieś. Wyróż­nia się w kra­jo­bra­zie jako zwarta grupa krzewów i drzew. Przekracza­jąc jego granicę, można zauważyć otacza­jący go, niewysoki wał ziemny. Na cmen­tarzu zachowało się niestety tylko kilka destruk­tów; na części z nich można jeszcze odczy­tać frag­menty inskrypcji mówią­cych o pochowanych na nim ludzi­ach. Najbardziej widocznym obiek­tem na nekropolii jest sto­jący w jej cen­trum, stary, popękany krzyż cmen­tarny. Być może po wykar­c­zowa­niu gęstych krza­ków dzikiego bzu udałoby się odnaleźć pod warstwą liści kole­jne frag­menty, lub nawet w całości zachowane płyty nagrobne.

 

Podobne tem­aty

Zobacz też:

 
Trudno określić pier­wotne rozmi­ary
tej małej nekropolii, jed­nak była
ona z pewnoś­cią…
»»
 

Autorzy

Podz­iękowa­nia

Poli­tyka pry­wat­ności

Zgod­ność ze stan­dar­d­ami

Jak korzys­tać z wit­ryny?

Licencja

Kon­takt

Słownik pojęć

Rys his­to­ryczny epoki

Cmen­tarze

Posta­cie

 

Mapa