Cmen­tarz ewangelicko-augsburski w Górkach

Cmen­tarz zna­j­duje się wśród pól, na zachod­nim skraju wsi. Już z daleka widać, że jego teren jest oczyszc­zony z krza­ków. Na miejscu można znaleźć również wypalone znicze i kwiaty posad­zone na nielicznych zachowanych nagrobkach. Szczególną uwagę zwraca pozostałość po dużym grobowcu otoc­zonym zniszc­zonym murkiem zbu­dowanym z cegieł. Praw­dopodob­nie nagrobek otoc­zony był kiedyś żeli­wnym płotkiem. Na skraju cmen­tarza stoi również współczesny, met­alowy krzyż. Od prze­ci­wnej strony nekropo­lia sąsiaduje z kępą gęstych krza­ków.

 

Podobne tem­aty

Zobacz też:

 

Autorzy

Podz­iękowa­nia

Poli­tyka pry­wat­ności

Zgod­ność ze stan­dar­d­ami

Jak korzys­tać z wit­ryny?

Licencja

Kon­takt

Słownik pojęć

Rys his­to­ryczny epoki

Cmen­tarze

Posta­cie

 

Mapa