Cmen­tarz ewangelicko-augsburski 
w Gra­binie Wielkiej

Cmen­tarz w Gra­binie Wielkiej zna­j­duje się na północ od wsi, w niewielkim lesie. Można do niego trafić idąc jedną z kilku pol­nych dróg. Obiekt ulokowany jest na niewielkim wzniesie­niu i otoc­zony dość wysokim murem z luźno związanych kamieni. Na cmen­tarzu zachowało się kilka zde­wastowanych, omsza­łych frag­men­tów nagrobków oraz leżący na ziemi, pozbaw­iony poprzecznej belki, zmurszały krzyż cmen­tarny.

 

Podobne tem­aty

Zobacz też:

 

Autorzy

Podz­iękowa­nia

Poli­tyka pry­wat­ności

Zgod­ność ze stan­dar­d­ami

Jak korzys­tać z wit­ryny?

Licencja

Kon­takt

Słownik pojęć

Rys his­to­ryczny epoki

Cmen­tarze

Posta­cie

 

Mapa