Cmen­tarz ewangelicko-augsburski 
w Holen­drach Chwal­bors­kich

Cmen­tarz w Holen­drach Chwal­bors­kich (współcześnie Domanin lub Cich­mi­ana) jest jed­nym z nielicznych zad­banych tego typu obiek­tów. Inic­ja­torem uporząd­kowa­nia tego obiektu było Towarzystwo Przy­jaciół Miasta Dąbia. Cmen­tarz można łatwo znaleźć na zachód od wsi Domanin, przy pol­nej drodze prowadzącej do lasu. Tuż za współczesną siatką okala­jącą teren cmen­tarza zna­j­duje się, zbu­dowany z pol­nych kamieni i zwieńc­zony met­alowym krzyżem pom­nik. Umieszc­zona na nim tabliczka praw­dopodob­nie niesłusznie infor­muje, że nekropo­lia pochodzi z początku XX wieku. W rzeczy­wis­tości może być o starsza o co najm­niej sto lat. Do dziś zachowało się na niej kilka­dziesiąt nagrobków o zróżni­cow­anej formie. Wszys­tkie zostały uporząd­kowane i w miarę możli­wości odt­wor­zone. Wiele z nich posi­ada czytelne inskrypcje napisane w języku niemieckim. Na bez­imi­en­nych grobach postaw­iono krzyże. Wewnątrz betonowych obramówek nasy­pano żwiru; odt­wor­zono również główną aleję prowadzącą przez nekropolię. Co ciekawe, w każdym narożniku cmen­tarza zachowała się pozostałość po dawnym ogrodze­niu.

 

Podobne tem­aty

Zobacz też:

 
Już z ulicy widać spicza­sty hełm
dzwon­nicy, frag­menty muru oraz
filary bramy i furtki…
»»
 

Autorzy

Podz­iękowa­nia

Poli­tyka pry­wat­ności

Zgod­ność ze stan­dar­d­ami

Jak korzys­tać z wit­ryny?

Licencja

Kon­takt

Słownik pojęć

Rys his­to­ryczny epoki

Cmen­tarze

Posta­cie

 

Mapa