Cmen­tarz ewangelicko-augsburski w Kępinie

O ist­nie­niu cmen­tarza ewan­gelick­iego w Kępinie mówi dziś tylko wysoki krzyż sto­jący w jego cen­tral­nej części. Nie wiadomo jak długo będzie jeszcze trzy­mać się uszkod­zona, poprzeczna belka. Na tere­nie niewielkiej nekropolii nie zachowały się dziś żadne płyty nagrobne, trudno również wyróżnić choćby zarysy mogił ziem­nych. Obiekt zna­j­duje się tuż przy leśnej drodze bieg­nącej na wschód od bitej drogi z Radzy­nia do Jas­trzębia.

 

Podobne tem­aty

Zobacz też:

 

Autorzy

Podz­iękowa­nia

Poli­tyka pry­wat­ności

Zgod­ność ze stan­dar­d­ami

Jak korzys­tać z wit­ryny?

Licencja

Kon­takt

Słownik pojęć

Rys his­to­ryczny epoki

Cmen­tarze

Posta­cie

 

Mapa