Cmen­tarz ewangelicko-augsburski w Ksawerowie

Cmen­tarz w Ksawerowie położony jest przy pol­nej drodze odbi­ja­jącej na połud­nie od drogi łączącej Topolę Królewską z Kło­dawą. Z daleka wyróż­nia się w tere­nie jako kępa drzew i dzikiego bzu; iden­ty­fikację ułatwia również wyraźny wał kamienno-ziemny, jakim jest otoc­zony. Na cmen­tarzu trudno jest swo­bod­nie się poruszać, możemy znaleźć na nim jedynie dwa otoc­zone kami­enną obramówką groby i filar bramy z umo­cow­anym na jego szczy­cie żelaznym krzyżem. His­to­ria tej nekropolii sięga praw­dopodob­nie lat 90 XVIII wieku. W 1789 roku wieś zasied­lono osad­nikami olęder­skimi. Razem z pob­liskim Ksaw­erówkiem, liczyła wów­czas 133 mieszkańców.

 


Jerzy Sza­ły­ginKat­a­log zabytków osad­nictwa holen­der­skiego na Ziemi Łęczy­ck­iej, Warszawa 2007

 

Podobne tem­aty

Zobacz też:

 
Już z ulicy widać spicza­sty hełm
dzwon­nicy, frag­menty muru oraz
filary bramy i furtki…
»»
 

Autorzy

Podz­iękowa­nia

Poli­tyka pry­wat­ności

Zgod­ność ze stan­dar­d­ami

Jak korzys­tać z wit­ryny?

Licencja

Kon­takt

Słownik pojęć

Rys his­to­ryczny epoki

Cmen­tarze

Posta­cie

 

Mapa