Cmen­tarz ewangelicko-augsburski w Lesznie

Cmen­tarz położony jest na północ od Leszna, tuż przy drodze prowadzącej z Topoli Królewskiej do Dąbia. Obiekt jest bardzo zarośnięty i zde­wastowany. Zachował się do naszych cza­sów zbu­dowany z czer­wonej cegły filar z bramy wejś­ciowej i frag­menty muru. Na tere­nie cmen­tarza zna­jdziemy jeszcze kilka zniszc­zonych nagrobków z czytel­nymi inskrypc­jami. Uwagę zwraca również głęboki wykop, praw­dopodob­nie pozostałość po jakimś dużym grobowcu.

 

Podobne tem­aty

Zobacz też:

 
Uwagę zwraca duży rodzinny
grobowiec, o formie niespo­tykanej
na innych tego typu…
»»
 

Autorzy

Podz­iękowa­nia

Poli­tyka pry­wat­ności

Zgod­ność ze stan­dar­d­ami

Jak korzys­tać z wit­ryny?

Licencja

Kon­takt

Słownik pojęć

Rys his­to­ryczny epoki

Cmen­tarze

Posta­cie

 

Mapa