Cmen­tarz ewangelicko-augsburski w Łusi­ach

Cmen­tarz ewan­gelicki w Łusi­ach zna­j­duje się kilka­dziesiąt metrów na północ od grun­towej drogi bieg­nącej przez wieś. Jak wiele innych tego typu obiek­tów porośnięty jest gęstą roślin­noś­cią. Cmen­tarz otacza niewysoki wał z ziemi i kamieni pol­nych; od wschod­niej strony sąsiaduje z nim niewielki sos­nowy zaga­jnik. Na tere­nie nekropolii zachowało się kilka­naś­cie zniszc­zonych nagrobków. Na jed­nej z płyt możemy jeszcze odczy­tać niemieckie inskrypcje.

 

Podobne tem­aty

Zobacz też:

 

Autorzy

Podz­iękowa­nia

Poli­tyka pry­wat­ności

Zgod­ność ze stan­dar­d­ami

Jak korzys­tać z wit­ryny?

Licencja

Kon­takt

Słownik pojęć

Rys his­to­ryczny epoki

Cmen­tarze

Posta­cie

 

Mapa