Cmen­tarz ewangelicko-augsburski w Osi­nach

Cmen­tarz położony jest na sporej wielkości piaszczystym wzniesie­niu, na połud­nie od Osin. Szczyt pagórka ofer­uje dość rozległy widok na okolicę, jed­nak o przeszłości tego miejsca mówi dziś już tylko kilka śladów. Na cmen­tarzu zachowało się do naszych cza­sów kilka bliżej nieokreślonych frag­men­tów nagrobków i jedna betonowa pod­murówka opasająca grób. Pozostały obszar nakropolii poras­tają niewysokie samosiejki drzew i krzewów.

 

Podobne tem­aty

Zobacz też:

 
Na cmen­tarzu zna­jdziemy dziś
kilka­dziesiąt mogił ziem­nych,
przy­s­tro­jonych kwiatami…
»»
 

Autorzy

Podz­iękowa­nia

Poli­tyka pry­wat­ności

Zgod­ność ze stan­dar­d­ami

Jak korzys­tać z wit­ryny?

Licencja

Kon­takt

Słownik pojęć

Rys his­to­ryczny epoki

Cmen­tarze

Posta­cie

 

Mapa