Cmen­tarz ewangelicko-augsburski w Piaskach

Cmen­tarz ewan­gelicki położony jest na połud­nie od głównej drogi bieg­nącej przez Piaski, wśród pól i gospo­darstw. Z daleka wyróż­nia się jako kępa krza­ków i nis­kich drzew; dość trudno ziden­ty­fikować go wśród innych podob­nych skupisk zie­leni. Niestety, na cmen­tarzu nie zachowały się żadne nagrobki, poza niewielką kępą dzikiego bzu nic nie mówi już o szczegól­nej przeszłości tego miejsca.

 

Podobne tem­aty

Zobacz też:

 

Autorzy

Podz­iękowa­nia

Poli­tyka pry­wat­ności

Zgod­ność ze stan­dar­d­ami

Jak korzys­tać z wit­ryny?

Licencja

Kon­takt

Słownik pojęć

Rys his­to­ryczny epoki

Cmen­tarze

Posta­cie

 

Mapa